Services.

Consultancy


Frisky ondersteunt designers, kunstenaars, instellingen en productiehuizen met het professionaliseren van hun organisatie. Onze consultancy diensten hebben we opgesplitst in 2 onderdelen: Coaching en Business & Strategy. Wij begeleiden creatieven op de diverse facetten van het ondernemerschap (strategie, marketing & sales, finance, legal, project management, HR en meer), zodat zij zich kunnen focussen op hun expertise en passie: het creatieve proces.

Coaching
Tijdens interactieve coaching sessies kun je al je vragen stellen aan de consultant van Frisky, die je voorziet van gedegen advies. Ook wanneer je niet goed weet waar je precies moet starten, kunnen wij jou begeleiden om jouw bedrijf naar een hoger niveau te tillen.

Business & Strategy
In een business- en strategietraject gaat Frisky structureel aan de slag met de designer of kunstenaar over een periode van 4 tot 24 weken (afhankelijk van het gekozen pakket). Over deze periode scherpt Frisky alle onderdelen van jouw organisatie aan en legt dit vast in speciaal daartoe ontwikkelde rapporten (Frisky Business Canvas™ & Studioplan™)


Consultancy diensten

Agency


Frisky treedt op als agent voor haar netwerk aan creatieven, om zo meer en vooral bijzondere opdrachten te genereren. Frisky Agency bestaat uit twee onderdelen: Proactieve Sales en een Exclusief Netwerk.

Proactieve Sales waarbij Frisky het voortouw neemt in het genereren van de juiste leads en het sluiten van deals in samenwerking met onze klanten. Dit zijn maatwerktrajecten voor de klant op commissiebasis of middels participatie.

Exclusief Netwerk; een platform waarbinnen Frisky designers, kunstenaars, productiehuizen en andere belangrijke stakeholders aan elkaar verbindt om zo een exclusief netwerk te creëren. Het doel van dit netwerk is om meer bijzondere projecten te genereren voor designers en kunstenaars, door ze in contact te brengen met innovatieve productiehuizen en nieuwe opdrachtgevers voor ze te werven.

Contact opnemen

Support


Naast consultancy ondersteunt Frisky designers en kunstenaars op verschillende vlakken van zijn of haar organisatie: Operationeel, Marketing, Sales, Financiën, Legal en HR. Door deze taken uit handen te nemen kunnen creatieven, die zich in de starters- of scale-up fase bevinden, zich volledig focussen op de creatieve ontwikkeling binnen en de internationale groei van hun studio.

Project- en Studiomanagement ondersteuning in de vorm van procesoptimalisatie bij projecten en algehele ondersteuning van de designer of kunstenaar. Hierbij kunnen onze professionals per project of voor een bepaalde periode worden ingezet op uurtarief of inhuurbasis.

Marketingsupport waarbij we communicatie, social media marketing en adverteren (deels) oppakken.

Salessupport in de vorm van leadopvolging, verwerking van salesdata en klantbeheer.

Financiële support in de vorm van advies bij de inrichting van de financiële huishouding, de financiële planning, controlling en het regelen van passende financiering.

Legal support in de vorm van opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten, statuten, directiereglementen, fusie / joint venture overeenkomsten en andere juridische contracten, alsmede het verstrekken van juridisch advies.

HR support in de vorm van executive search, het opstellen van contracten en de HR strategie en het inrichten van procedures (salaris, verlof, ziekte, bonussen, ontslag). Daarnaast biedt Frisky ook persoonlijke ontwikkelingstrajecten, levenslang leren trajecten, persoonlijke leiderschapstrainingen en meer.

Contact opnemen

Consultancy

Frisky supports designers, artists, institutions, and production houses in the professionalization of their organization. We have divided these consultancy services into 2 parts: Coaching and Business & Strategy. In both services, we coach creatives on the various entrepreneurial skills (strategy, marketing & sales, finance, legal, project management, HR and more), so that they can focus on their expertise and passion: the creative process.

 • Coaching
  During interactive coaching sessions you can discuss all your questions with Frisky’s consultant, who will provide you with thorough advice. Even if you don’t know exactly where to start, we can offer you our guidance to bring your organization to a higher level.
 • Business & Strategy
  In a business and strategy trajectory, Frisky structurally works with the creative over a period varying between 4 to 24 weeks (depending on the chosen service). During this period Frisky will improve all different components of your organization and document this in detailed and thorough reports (Frisky Business Canvas ™ & Studioplan ™).

Support

In addition to consultancy, Frisky supports creatives in various areas of their organization: Operational, Marketing, Sales, Finance, Legal and HR. By adopting these tasks, creatives who are situated in the start-up or scale-up phase can fully focus on their creative development and the international growth of their studio.

 • Project and Studio Management; support in the form of process optimization in projects and general support for the designers. Our professionals can be deployed on a project basis or for a specific period with pay on hourly basis or as an interim.
 • Marketing support; where we (partially) adopt your communication channels, social media marketing and advertising.
 • Sales support; in the form of lead follow-up, processing of sales data and customer management. Financial support in the form of advice in setting up financial management, financial planning, controlling and arranging suitable funding.
 • Legal support; in the form of drafting shareholders’ agreements, articles of association, management regulations, mergers and/or joint venture agreements and other legal contracts, as well as providing legal advice.
 • HR support; in the form of executive search, drafting contracts, HR strategy and setting up procedures (salary, leave of absence, illness, bonuses, dismissal). In addition, Frisky offers personal development trajectories, lifelong learning trajectories, personal leadership training and more.

Agency

Frisky acts as an agent for its network of creatives to generate more sales that are creatively interesting and of high value. Frisky Agency consists of two services: generating Proactive Sales and offering an Exclusive Network.

 • Proactieve Sales; is where Frisky takes the lead in generating the right leads and closing deals for, and in collaboration with our customers. These are custom assignments on a commission basis or through participation.
 • Exclusief Network; a platform where Frisky connects designers, artists, production houses and other important stakeholders to create an exclusive network. The aim of this network is to generate more special projects for designers and artists, by matching them with innovative production houses and recruiting potential new clients for them.